Ostrzeżenia Pogodowe

Wtorek - 23.10.2018

Wycinka – kiedy bez zezwolenia?

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) wprowadzająca zmiany do ustawy  o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134). Nowe zapisy pozwalają w wielu przypadkach na wycinkę drzew lub krzewów bez wymaganego wcześniej zezwolenia wójta.


 

Zgodnie z wprowadzonymi do art. 83 f punktami 3a i 3b uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie jest wymagane w przypadku:

- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Ww. przypadkach można usuwać bez zezwolenia i bez dopełniania jakichkolwiek innych formalności (zgłoszeń, oświadczeń itp.) każdą ilość drzew lub krzewów, bez względu na ich wiek czy skład gatunkowy.

To jednak nie wszystkie ułatwienia, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. Ustawodawca postanowił podwyższyć również wartości progowe obwodów pni drzew, których wycięcie – w przypadku ich usuwania na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub przez osoby prawne – nie będzie wymagało zgody wójta, do wartości:

- 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Niewiele zmieniło się natomiast w przypadku usuwania drzew rosnących na gruntach stanowiących mienie gminy, która przed usunięciem drzew i krzewów nadal będzie musiała uzyskać zgodę Starosty Stargardzkiego. Organ ten jednak – przed wydaniem decyzji w sprawie usuwania drzew z dróg publicznych – nie będzie już musiał zasięgać opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Powyższe przepisy nie obowiązują na gruntach stanowiących lasy, czyli posiadających w klasyfikacji gruntów zapis Ls. Najwięcej takich działek w Gminie Kobylanka zlokalizowanych jest w bezpośrednim sąsiedztwie j. Miedwie w miejscowościach Morzyczyn i Zieleniewo. Ich właściciele, przed usunięciem drzewa, nadal muszą uzyskać zgodę Starosty Stargardzkiego lub odlesić działkę w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na niezwykle istotny fakt – wielu właścicieli ww. gruntów uważa, że ich działka jest odlesiona – faktycznie jednak odlesiony jest jedynie fragment działki, na której został wzniesiony dom rekreacyjny lub inny obiekt budowlany.


Brak konieczności uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia jednak posiadaczy gruntów, na których one rosną, od przestrzegania innych zapisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska. Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do wycinki należy dokonać przeglądu  drzewa pod względem występowania  gatunków chronionych roślin i zwierząt (ze szczególnym uwzględnieniem gniazd ptasich). Usunięcie drzewa nie może bowiem naruszać zakazów wykonywania względem gatunków chronionych czynności wymienionych art. 51 i 52 Ustawy o ochronie przyrody. W Polsce ochroną gatunkową objętych jest ponad 90 procent gatunków ptaków. Dlatego w przypadku stwierdzenia gniazda w koronie drzewa lub dziupli w jego pniu najlepiej zaplanować jego wycinkę poza okresem lęgowym ptaków czyli późną jesienią i zimą (od 16 października do 28 lutego).  W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzewa lub krzewu z gniazdami ptaków chronionych w trakcie okresu lęgowego (od 1 marca do 15 października), należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem o wydanie zgody na zniszczenie lub przeniesienie gniazda.


Ostrożnością należy wykazać się również w przypadku usuwania drzew lub krzewów rosnących na terenach Natura 2000. Podejmowanie jakichkolwiek czynności na ww. obszarach nie może wpływać na nie negatywnie. Wycinki prowadzone na obszarach Natura 2000, o ile realizowane będą w dużej skali lub dotyczą drzew o wyjątkowej wartości przyrodniczej (np. będących siedliskiem cennych gatunków ptaków czy owadów), mogą potencjalnie mieć znaczący negatywny wpływ na przedmioty ochrony tego obszaru (choć nie będą to sytuacje częste). W takim przypadku dokonanie wycinki może nastąpić – mimo braku konieczności uzyskania zezwolenia od wójta – po uzyskaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie odrębnego zezwolenia na realizację działania mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, wydawanego na podstawie art. 34 ust.1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

 

 

Kalendarz wydarzeń

Październik 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31