Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250, 1250) oraz Uchwał Rady Gminy Kobylanka Nr XX/138/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i Nr XXIII/158/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniających uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty informujemy o obowiązywaniu oraz zmianach stawek za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Kobylanka, od dnia 1 września 2016 r. w sposób następujący:


Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) 
11,50 zł/osoby/miesięcznie w przypadku, kiedy odpady zbierane są w sposób selektywny;

2)  
23,00 zł/osoby/miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane w sposób nieselektywny.
 

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:


1) 
195,00 zł za rok kalendarzowy, jeśli odpady są gromadzone w sposób selektywny;

2) 
270,00 zł za rok kalendarzowy,  jeśli odpady nie są gromadzone w sposób selektywny.


Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji lecz uiszcza opłatę w wysokości podanej w niniejszym zawiadomieniu.

Natomiast nową deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych, mających wpływ na prawidłowość deklaracji, w terminie do 14 dni od daty zaistnienia tej zmiany.

Informujemy również, że z opłaty za gospodarowanie odpadami zwolnione są całkowicie osoby niepełnoletnie, będące trzecim lub kolejnym dzieckiem rodziny wielodzietnej, w której co najmniej troje dzieci posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny. W takim przypadku należy złożyć korektę deklaracji wraz z kserokopiami kart.

W przypadku chęci zbycia odpadów nie objętych systemem przez gminę (np. odpady z budowy, rozbiórek, itp.), informacje na temat firm świadczących takie usługi można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce: Gospodarka odpadami – Wykaz firm – odbiór odpadów nie objętych systemem lub pod numerem telefonu: 91-578-85-48.


Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31