Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 25.04.2019

  • Strona główna »
  • Aktualności »
  • wrzesień 2019 »
  • Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 119/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U z 2013 poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. 2014  poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwałą nr XLVIII/291/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r, poz. 5001 późn. zm.) - zarządza się co następuje:

 

§ 1. Z budżetu Gminy Kobylanka udziela się dotacji celowej  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie,w wysokości 20 000 zł, na dofinansowanie w 2015 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na renowacji i odbudowie zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie.

 

§ 2. Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Gminy Kobylanka na 2015 rok.           

 

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka, w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Kobylanka pod adresem: www.bip.kobylanka.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kobylanka pod adresem: www.kobylanka.pl. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30