Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 17.01.2019

XXXVIII Sesja Rady Gminy

Z A W I A D O M I E N I E 
      
Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu   21.12.2017 r. o godz. 9.00  w   Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się  
XXXVIII  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :   
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie  protokołu  z  posiedzenia XXXVII sesji Rady Gminy z dnia  30.11.2017 r . 
3. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy      w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym:
- Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
4. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2018  - projekt nr  84/17:
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym projekcie uchwały 
c) przedstawienie opinii  KRGiF do projektu uchwały 
d) dyskusja nad projektem uchwały 
e) głosowanie wniosków do projektu uchwały 
f) głosowanie nad uchwałą wraz z przyjętymi poprawkami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata  2018-2028 – projekt nr  85/17:
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym projekcie uchwały 
c) przedstawienie opinii  KRGiF do projektu uchwały
d) dyskusja nad projektem uchwały
e) głosowanie wniosków do projektu uchwały 
f) głosowanie nad uchwałą wraz z przyjętymi poprawkami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt nr 86/17.
9. Podjęcie uchwały w  sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w związku        z zawarciem umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych – projekt nr  87/17.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – projekt nr 88/17.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka – projekt nr 89/17.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół – projekt nr 90/17.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Kobylanka – projekt nr  91/17.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego  w Reptowie – projekt nr  92/17.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie  Niedźwiedź, Motaniec i Reptowo – projekt nr 93/17.
16. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania. 
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.          

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz IlnickiNajbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2019
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31