Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 20.10.2018

XXX Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

 Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu   30.03.2017 r. o godz. 9.00  w   Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się  XXX  Sesja  Rady Gminy.


Porządek obrad :  

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XXIX sesji Rady Gminy z dnia 28.02.2017 r. 

3. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy   w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym: informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

4. Działalność placówek kulturalnych  na terenie gminy Kobylanka.

5. Kultura fizyczna i sport w gminie Kobylanka.

6. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Podjęcie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Bielkowo dla terenu położonego przy granicy z obrębem Kobylanka – projekt nr 10/17.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt            nr 11/17.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 – projekt nr  12/17.

11. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kobylanka za okres od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 r. – projekt nr 13/17.

12. Podjęcie uchwały – zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka – projekt nr 14/17.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – projekt nr 15/17.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Kobylanka w 2017 r. – projekt nr 16/17.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Kobylanka na lata 2017-2019 – projekt nr 17/17.

16. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania. 

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad.  


Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos
Najbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Październik 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31