Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 20.10.2018

XXVIII Sesja Rady Gminy

         

MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA


Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu   26.01.2017 r. o godz. 9.00 w   Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się  XXVIII  Sesja  Rady Gminy.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XXVII sesji Rady Gminy z dnia 29.12.2016 r.
3. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym:
     - Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
4. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017  -  projekt nr 70/16 z autopoprawką:
     a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu i jej omówienie
     b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
     c) przedstawienie wniosków złożonych do Wójta w toku prac na projektem uchwały budżetowej
      d) przedstawienie stanowiska Wójta dotyczącego powyższych wniosków
      e) przedstawienie opinii KRGiF do zgłoszonych wniosków i ostatecznej opinii do projektu uchwały budżetowej
      f) dyskusja nad projektem budżetu
      g) głosowanie wniosków do projektu uchwały budżetowej
      h) głosowanie nad uchwałą budżetową wraz z przyjętymi poprawkami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017 - 2028  -  projekt 71/16 z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Kobylanka  -  projekt 1/17.
9. Sprawozdanie z działalności za 2016 rok:
       a) Rady Gminy
       b) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
       c) Komisji ds. Społecznych
       d) Komisji Rewizyjnej
10. Plan Pracy na 2017 rok:
      a) Rady Gminy
      b) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
      c) Komisji ds. Społecznych
      d) Komisji Rewizyjnej
11. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.


                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Grzegorz Kłos


Najbliższe posiedzenia Komisji:Kalendarz wydarzeń

Październik 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31