Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 20.10.2018

XXIX Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E 


Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu   28.02.2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się  XXIX  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :   
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XXVIII sesji Rady Gminy z dnia 26.01.2017 r. 
3. Wystąpienie przedstawiciela Klubu SKS „LEGION” dotyczące strzelnicy Bielkowo.
4. Wystąpienie przedstawiciela grupy mieszkańców Jęczydołu dotyczące strzelnicy Bielkowo.
5. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy  w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym: informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
6. Drogi gminne – plan modernizacji. Współpraca z zarządami dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Kobylanka.
7. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt nr 3/17.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 – projekt nr 4/17.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół – projekt nr 5/17.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego      – projekt nr 6/17.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy – projekt nr 7/17.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr  1/17.
15. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych   i gimnazjów do nowego  ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe wraz  z autopoprawką – projekt nr 2/17.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzonym jest Gmina Kobylanka – projekt nr 8/17.
17. Podjęcie uchwały – zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji – projekt nr 9/17.
18. Plany Pracy na  2017 rok:
        a)Rady Gminy
        b)Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
        c)Komisji ds. Społecznych
        d)Komisji Rewizyjnej
19. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania. 
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad                                                        

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz KłosNajbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Październik 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31