Ostrzeżenia Pogodowe

Wtorek - 16.07.2019

XLVIII Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA


Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 18.10.2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XLVII sesji Rady Gminy z dnia 27.09.2018 r.

3. Oświata w gminie Kobylanka.

4. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym: informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

5. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok – projekt nr 73/18.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2030 - projekt nr 74/18.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 75/18.

10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – projekt nr 76/18.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Kobylanka - projekt nr 77/18.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo – projekt nr 78/18.

13. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Podsumowanie kadencji 2014-2018.

16. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz IlnickiNajbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31