Ostrzeżenia Pogodowe

Niedziela - 26.05.2019

XLIII Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 24.05.2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XLII sesji Rady Gminy z dnia 26.04.2018 r .

3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Gminy, ochrona przeciwpożarowa.

4. Fundusz sołecki.

5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla gminy Kobylanka.

6. Informacja o wydanych decyzjach.

7. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym: informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

8. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok - projekt nr 37/18.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 – projekt nr 38/18.

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo – projekt nr 39/18.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 40/18.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – projekt nr 41/18.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody – projekt nr 42/18.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – projekt nr 43/18.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu stargardzkiego – projekt nr 44/18.

18. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Ilnicki
Najbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Maj 2019
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31