Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 17.01.2019

XLII Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 26.04.2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XLI sesji Rady Gminy
z dnia 29.03.2018 r .

3. Kultura fizyczna i sport w Gminie Kobylanka.

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2017.

5. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym: informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

6. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Prelekcja dotycząca szlaków cysterskich.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok - projekt nr 24/18.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 – projekt nr 25/18.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – projekt nr 26/18.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka – projekt nr 27/18.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka – projekt nr 28/18.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kobylanka odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych – projekt nr 29/18.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów - projekt nr 30/18.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin – Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącą fragment „Szlaku Cysterskiego” o dł. ok. 2,672 km” – projekt nr 31/18.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 70. rocznicę powstania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy – projekt nr 32/18.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2018 rok – projekt nr 33/18.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie na 2018 rok – projekt nr 34/18.

20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt nr 35/18.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka – projekt nr 36/18.

22. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Ilnicki

Najbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2019
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31