Ostrzeżenia Pogodowe

Poniedziałek - 16.09.2019

XL Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu   22.02.2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance  odbędzie się 
XL  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie  protokołu  z  posiedzenia XXXIX sesji Rady Gminy z dnia  25.01.2018 r . 
3.Program i kierunki rozwoju infrastruktury komunalnej
- stan inwestycji, przetargów w gminie
- drogi gminne, współpraca z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy
- komunalne zasoby mieszkaniowe.
4.Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy            w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka,  w tym: 
- Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
5.Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok - projekt     nr  11/18.
8.Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 – projekt nr 12/18.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Przeciwdziałania Narkomanii          i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2018 - projekt nr 13/18.
10.Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania. 
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zamknięcie obrad.   
       

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Ilnicki         Najbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30