Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

VIII Sesja Rady Gminy w dniu 30.05.2019

 

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 30.05.2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy.


 

Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do protokołu z sesji z dnia 18.04.2019 r.

3. Ochrona zdrowia na terenie Gminy /informacja o pracy Niepublicznego Ośrodka Zdrowia/.

4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Gminy, ochrona przeciwpożarowa.

5. Pomoc społeczna w Gminie /sprawozdanie kierownika GOPS za 2018 r./.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

7. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 31/19.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z lokalizacją usług celu publicznego – projekt nr 32/19.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – projekt nr 33/19.

12. Podjęcie uchwały - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 34/19.

13. Podjęcie uchwały - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 35/19.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi – projekt nr 36/19.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – projekt nr 37/19.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kobylanka – projekt nr 38/19.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kobylanka oraz nadania jej statutu – projekt nr 39/19.

18. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie obrad.


 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ordon
Najbliższe posiedzenia Komisji: 

 

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31